เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
351 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/4/2565
352 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 12/4/2565
353 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 12/4/2565
354 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/4/2565
355 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/3/2565
356 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง (ประเภทนมยู.เอช.ที. ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/3/2565
357 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง (ประเภทนมยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/3/2565
358 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขุดลอกลำน้ำแม่ลาว หมู่ที่ 9 บ้านสบลี ตำบลป่างิ้ว มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,197 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 18/3/2565
359 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหม้อ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/3/2565
360 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อกระเบื้องสำหรับบรรเทาเหตุวาตภัย (เหตุเกิดเมื่อเย็น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/3/2565
361 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อถังขยะติดเชื้อ ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/3/2565
362 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/3/2565
363 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขุดลอกลำน้ำแม่ลาว หมู่ที่ 9 บ้านสบลี ตำบลป่างิ้ว มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,197 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2565
364 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณลำเหมืองเลียบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๕) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2565
365 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/3/2565
366 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุจราจร ตามโครงการชุมชนร่วมใจขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/3/2565
367 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันทราย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
368 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านแม่หาง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
369 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะเกลี้ยง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
370 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๗๖๕๕ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
371 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๑ (พื้นที่ป่าบ้านหนองเขียว) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
372 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๒ (พื้นที่ป่าบ้านป่าคา) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
373 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๓ (พื้นที่ป่าบ้านห้วยโต้ง) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
374 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๔ (พื้นที่ป่าบ้านแม่ฉางข้าว) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2565
375 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.๓๐๕๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 9/3/2565
376 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงห้องน้ำฌาปณสถานเทศบาลตำบลป่างิ้ว ตามโครงการปรับปรุงฌาปนสถานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/3/2565
377 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/2/2565
378 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/2/2565
379 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๕๔๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/2/2565
380 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.๓๐๕๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 23/2/2565
381 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.๓๐๕๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 23/2/2565
382 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านขุนเมืองงาม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/2/2565
383 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/2/2565
384 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/2/2565
385 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านฮ่างต่ำ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/2/2565
386 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าสัก ตามโครงการส่งเสริมกจิกรรมป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/2/2565
387 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือด ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/2/2565
388 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านสบลี ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/2/2565
389 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/2/2565
390 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/2/2565
391 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/2/2565
392 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนลูกรังสายทางการเกษตร บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2565
393 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 63ip
วันนี้ 230ip
เดือนนี้ 12565ip
ปีนี้ 71366ip
ทั้งหมด 178574ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator