เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
201 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ และถมดินปรับระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/1/2566
202 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการปรับเกรดถนนดิน เส้นทางบ้านแม่หาง หมู่ที่ ๗ และบ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/1/2566
203 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว - บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว - บ้านขุนเมืองงาม ตำบลป่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 5/1/2566
204 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลป่างิ้ว (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/12/2565
205 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/12/2565
206 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/12/2565
207 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/12/2565
208 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/12/2565
209 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ทะเบียน กม ๗๖๕๕ เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/12/2565
210 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว - บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว - บ้านขุนเมืองงาม ตำบลป่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 20/12/2565
211 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว - บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว - บ้านขุนเมืองงาม ตำบลป่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 20/12/2565
212 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/12/2565
213 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/12/2565
214 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/12/2565
215 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ถ่านหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/12/2565
216 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/12/2565
217 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (จำนวน ๑๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/12/2565
218 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/12/2565
219 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/12/2565
220 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานภาษี ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/12/2565
221 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/12/2565
222 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/12/2565
223 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) เสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว - บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว - บ้านขุนเมืองงาม ตำบลป่างิ้ว ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 7/12/2565
224 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/12/2565
225 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2565
226 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2565
227 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2565
228 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/11/2565
229 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท้ายบีบอัดขยะพร้อมเปลี่ยนแผ่นเหล็ก รถบรรทุกขยะ ๘๑-๔๕๔๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/11/2565
230 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๕๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/11/2565
231 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/11/2565
232 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/11/2565
233 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ถ่านหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/11/2565
234 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/10/2565
235 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/10/2565
236 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/10/2565
237 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูยย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/10/2565
238 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะ สายหลัก บ้านป่างิ้ว หมู่ 1 ถึง บ้านดงพระพร หมู่ 15 ตำบลป่างิ้ว คลิกอ่าน.. 19/10/2565
239 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๗๖๕๕ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/10/2565
240 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสันปูเลย หมู่ 16 คลิกอ่าน.. 5/10/2565
241 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ชนิดกล่อง) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
242 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ชนิดกล่อง) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
243 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
244 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสันปูเลย หมู่ 16 คลิกอ่าน.. 3/10/2565
245 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดพิธีการศพและเผาศพให้เรียบร้อยและถูกต้องตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นรวมทั้งประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
246 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ติดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้านหน้า และด้านหลังอาคารสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
247 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน และจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
248 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คลิกอ่าน.. 3/10/2565
249 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
250 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่รับ ส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานในอำเภอเวียงป่าเป้า ส่งหนังสือให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปในตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/10/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 247ip
เดือนนี้ 12582ip
ปีนี้ 71383ip
ทั้งหมด 178591ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator