เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
51 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/7/2566
52 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็นฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านร่องกู่ ตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/6/2566
53 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/6/2566
54 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/6/2566
55 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/6/2566
56 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/6/2566
57 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกันฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/6/2566
58 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่หาง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/6/2566
59 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) บรรจุหินใหญ่ บ้านป่าสัก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/6/2566
60 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างต่อทะเบียนโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2566
61 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2566
62 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2566
63 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2566
64 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2566
65 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2566
66 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2566
67 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรีต(Asphalitic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว - บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว - บ้านขุนเมืองงาม ตำบลป่างิ้ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2566
68 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเสริมไหล่ทางสายบ้านป่าเหมือด - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2566
69 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2566
70 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/6/2566
71 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/6/2566
72 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/6/2566
73 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/6/2566
74 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/6/2566
75 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/6/2566
76 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/6/2566
77 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/6/2566
78 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/6/2566
79 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/6/2566
80 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานช่าง สำรวจพื้นที่โครงการในเทศบัญญํติและงานซ่อมแซม ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ,ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้าน,ช่วยเหลือในการลงพื้นที่สำรวจ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสำรวจพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2566
81 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ชนิดถุง) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2566
82 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2566
83 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2566
84 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ชนิดถุง) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2566
85 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภท ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/5/2566
86 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/5/2566
87 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/5/2566
88 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/5/2566
89 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุม เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/5/2566
90 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/5/2566
91 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเสริมผิวคอนกรีตท้องรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านร่องกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/5/2566
92 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/5/2566
93 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ถ่านหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/5/2566
94 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/5/2566
95 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/5/2566
96 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมโรงครัว เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/5/2566
97 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแม่หาง และหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/5/2566
98 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 5537 เชียงราย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/5/2566
99 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๕๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/5/2566
100 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลชนาดใหญ่ และถังกรองเหล็ก ขนาด ๑.๕ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/5/2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 41ip
วันนี้ 260ip
เดือนนี้ 12595ip
ปีนี้ 71396ip
ทั้งหมด 178604ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator