เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดพิธีการศพและเผาศพ ตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่รับ ส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานในอำเภอเวียงป่าเป้าส่งหนังสือให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปในตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ห้องสำนักปลัดเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๕๕๓๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/9/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งรอบสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านสบลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างถมดินไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านขุนเมืองงาม เชื่อม หมู่ ๑๕ บ้านดงพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดงพระพร หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อถุงตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะ และอุปกรณ์สาธิตการทำถังดักไขมัน ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/8/2566
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% บรรจุ ๕๐ กรัม (๑ ถัง มี ๕๐๐ ซอง) ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/8/2566
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/8/2566
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อติดตั้งเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/8/2566
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/8/2566
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ฌาปนสถานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถฟอร์ด ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๓๓๐๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/8/2566
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2566
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2566
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/8/2566
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวันและสัตว์รบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2566
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2566
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2566
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 15 บ้านดงพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/7/2566
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อทรายเทมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/7/2566
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อประปาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านร่องกู่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/7/2566
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/7/2566
45 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13 คลิกอ่าน.. 17/7/2566
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประมวลผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/7/2566
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขุดลอกสระน้ำ พร้อมก่อสร้างราวกันตก บ้านร่องกู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/7/2566
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายอักษรพลาสวูด และจัดทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/7/2566
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๗๖๕๕ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/7/2566
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/7/2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 393 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 242ip
เดือนนี้ 12577ip
ปีนี้ 71378ip
ทั้งหมด 178586ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator