เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นางอรวรรณ แสงคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 084-3783411 ,053-648963 ต่อ 16
089-5528879 , 085-0393381
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางจารุฉัตร แสนช่างไม้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 22
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลังระดับต้น
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 16
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางกัญญา ไชยโย
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 16
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางรมณีย์ แก้วปวน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 22
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางสาววาสนา ชุ่มเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 16
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางนวพร บุญชัยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 16
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางสาวิตรี ดวงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 16
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายหัสณพงษ์ บุญรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 22

น.ส.ปวีณา ปิงเมือง
คนงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 16
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.บุญญกานต์ รอดบาง
คนงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 22
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 11 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  เทศบาลตำบลป่างิ้ว

----------------------------------------------------------------------

 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม) , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 ,ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544   โดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองคลัง เทศบาลตำบลป่างิ้ว  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฎิบัติงาน  ดังต่อไปนี้

มอบหมายให้  นางอรวรรณ   แสงคำ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 12-2-04-2102-001   เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง  มีพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างในสังกัด  เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฎิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน  เช่น งานคลัง  งานการเงินและงานบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  งานรับรองสิทธิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์(e-laas)  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ   ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วยการคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  การจัดทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย   กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน   ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น  การจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง  ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1.ด้านการเงินและการบัญชี

มอบหมายให้    นางอรวรรณ  แสงคำ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น )  เลขที่ตำแหน่ง  12-2-04-2102-001   เป็นหัวหน้า โดยมี  นางอัญชลี   รื่นพิทักษ์  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  12-2-04-2102-002    เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้

1.1 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน

1.2 การรับเงินรายได้จากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน  พร้อมทั้งส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

1.3 การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด  ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำใบส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

1.4 การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป     ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาคหลวงแร่ ภาษีสุรา  ภาษีสรรพสามิตร    ค่าภาคหลวงปิโตเลียม ที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ  Self-Service Banking

1.5 การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก  และนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเบิกเงินงบประมาณ

1.6  นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ)

1.7  การนำส่งเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย,เงินประกันสังคม,เงินค่าใช้จ่าย  5  %,สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน,เงินชำระเงินกู้สวัสดิการ

1.8  การนำเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือน  ธันวาคม  ของทุกปี

1.9  การโอนเงินเดือนพนักงานและสมาชิกสภาฯเข้าธนาคาร

1.10  การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน  ได้แก่  วันที่  ลายมือชื่อ   ในใบเสร็จรับเงิน  ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ ต้องประทับตราถูกต้อง

1.11  การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลัง  ฎีกานอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม  พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

1.12  การจัดทำรายงานจัดทำเช็ค  ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  จัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้เบิกเงินสำเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก  1  ฉบับ  ติดตามประสานงานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว ต้องไม่เกิน  15  วัน  หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเช็คแล้ว  หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

1.13  การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเล่าเรียนบุตร  เงินสำรองจ่าย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเงิน  5  วันทำการ  หลังจากรับฎีกาเบิกเงิน

1.14  ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น  หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

1.15  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

                    1.16  มีหน้าที่ลงบัญชีระบบคอมพิวเตอร์และปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันทุกวันทำการ

 

2.งานการบัญชี

มอบหมายให้  นางอัญชลี   รื่นพิทักษ์  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  12-2-04-2102-002  เป็นหัวหน้าและมีนางนวพร บุญชัยวงค์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (ลูกจ้างตามภารกิจ)  เป็นผู้ช่วย  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติมีดังนี้

2.1 รับใบนำส่งเงินจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ

2.2 ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นำมาลงบัญชีเงินสดรับ(กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)นำใบผ่านรายการทั่วไป(กรณีเงินรับโอน) แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ

2.3 จัดทำรายงานการเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน

2.4การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ครบถูกต้องตรงกัน

2.4.1 ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน

2.4.2 ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย และStatement  ของธนาคารรวมทั้งสมุดคุมเช็คให้ตรงกัน

2.4.3 ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง

2.4.4 ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน

2.5 จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงบัญชี ทำให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตราฐาน 1,2,3  ทุกสิ้นเดือน/ปิดงบสิ้นปี

2.6  จัดทำบัญชีผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ให้เป็นปัจจุบันและครบทุกระบบการทํางาน ๔ ระบบ

2.7 จัดทำรายการต่าง ๆ ได้แก่

2.6.1 การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน ,งบรับ-จ่ายเงินสด, กระดาษทำกระทบยอด,งบทดลอง, , งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับจ่าย 

2.6.2  การจัดทำรายงานกิจกรรมที่ได้กระทำไปแล้วทุกระยะ  3  เดือนและติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

2.6.3 การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบ งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี,งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ,รายงานรับ – จ่ายเงินสด,รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงินสด,งบแสดงฐานะการเงิน,งบทรัพย์สิน,กระดาษทำการปี,รายงานบัญชีจ่ายเงินสำรองรายรับและติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

2.7 การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา  ได้แก่

2.7.1 รายงานรายรัยจริง – รายจ่ายจริงให้แก่สำนักนโยบายการคลัง  รายไตรมาส

2.7.2 ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร  (เงินฝากออมทรัพย์)ทุกสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน    โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

2.7.3  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน  (เงินฝากออมทรัพย์)ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม   โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

2.7.4  รายงานรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ปีล่ะ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมีนาคมและสิ้นเดือนกันยายน)

2.7.5  รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง  รายไตรมาส

2.8 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้  นางจารุฉัตร  แสนช่างไม้   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   ระดับ  ชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 12-2-04-2102-003   เป็นหัวหน้าและนางรมณีย์  แก้วปวน   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ระดับ  ชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 12-2-04-4204-001   ,นายหัสณพงษ์  บุญรัตน์   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ  (พนักงานจ้างภารกิจ) และนางสาวบุญกานต์  รอดบาง  (พนักงานจ้างทั่วไป) , นางสาวกวางทิพย์  รินคำแดง  (พนักงานจ้างทั่วไป)  เป็นผู้ช่วย   มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงานดังนี้

3.1  จัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลป่างิ้วจัดเก็บเอง

3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบัน มีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่  ใบเสร็จรับเงินและวันที่ชำระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

3.3 งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม กำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี

3.4 เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

3.5 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ   ค่าน้ำประปา

3.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินและจัดทำรายงานเจาะปรุใบเสร็จทุกสิ้นปีงบประมาณ 

3.7  จัดทำบัญชีด้านรายรับด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในโปรแกรมแผนที่ภาษี

3.8  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางกัญญา   ไชยโย  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    ระดับชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง   12-2-3204-001  และนางสาวสุรีรัตน์  สุขเน  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  และนางสาวปวีณา  ปิงเมือง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานมีดังนี้

4.1  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน  ของทุกๆ ปีต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

4.2  จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2,ผด.3,ผด.5,และรายงานตามแบบผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 

4.3  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการประเมินแผนและแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ให้ทราบ

4.4  จัดทำบัญชีรายจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

4.5  จัดทำทะเบียนคุมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

4.6  จัดทำงานคืนเงิน/หนังสือประกันสัญญา

4.7  จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน  ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไป

4.8  จัดทำขอซื้อขอจ้างและรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) และลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

4.9  ควบคุมการใช้และรักษายานพาหนะส่วนกลางของเทศบาล

4.10ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.11  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

5.  งานธุรการและงานสารบรรณ

มอบหมายให้ นางสาวิตรี  ดวงสุวรรณ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานธุรการรับ-ส่ง ลงทะเบียน  แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ  เอกสารให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2564


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 245ip
เดือนนี้ 569ip
ปีนี้ 30017ip
ทั้งหมด 258690ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator