เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นายธีรพงศ์ คงเสือ
ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 14 , 080-6755068
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


รองปลัดเทศบาล
* ไม่มีกรอบอัตรากำลังรองปลัดเทศบาล

 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 2 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น
ชื่อสายงาน บริหารงานท้องถิ่น
ชื่อตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับตำแหน่ง ระดับกลาง


หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ
อ าน วยการ สั่งราชก าร มอบหม าย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ป ระเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญห า
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
มาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
ความคาดหวังและเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริหารงาน การก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
ประชาชน
1.4 ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและน านโยบายของผู้บริหารไป
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์
ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ
2.5 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ
ก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอ านวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้ค าปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อก าหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจัดท า และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 269ip
เดือนนี้ 4053ip
ปีนี้ 44728ip
ทั้งหมด 273401ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator