เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นางสาวอชินี ทะริยะ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 24
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม
จำนวนบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 1 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 17  กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย ของนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลป่างิ้วด้วย (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2000 - 2100)
2.กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว เพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1000)
3.จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก  ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1300)
4.จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว โดยเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2200) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย
5.ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4 (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300)
6.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว  และคณะกรรมการตรวจสอบโดยเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400) และรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2120 และ 2130)
7.ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500)
8.ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง  รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป
9.ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว

 


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 271ip
เดือนนี้ 4055ip
ปีนี้ 44730ip
ทั้งหมด 273403ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator