เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 229 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 5/4/2567
Read (56)

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 7/3/2567
Read (150)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันสวมเสื้อสีม่วง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลป่างิ้ว ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่างิ้ว ร่วมกันสวมเสื้อสีม่ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 15/2/2567
Read (217)

งานป้องกันและฝ่ายปกครองร่วมกับคณะบริหารเทศบาลป่างิ้ว ร่วมทำ ฝายชะลอน้ำและ แนวกันไฟหมู่ 11 บ้านขุนเมืองงาม...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 12/2/2567
Read (235)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 9/2/2567
Read (209)

วันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปง ครั้งที่ 1/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 8/2/2567
Read (265)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมให้ความรู้ การอพยพหนีไฟ แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 8/2/2567
Read (228)

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 7/2/2567
Read (274)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 12/1/2567
Read (157)

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...


โดย นางสาวภัทรวดี ไชยบาล
Post Date 10/1/2567
Read (382)

จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 4/1/2567
Read (286)

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง การควบคุมตลาด, การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร, การจัดการมูลฝอยทั่วไป และการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 6/12/2566
Read (233)

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...


โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ก้อนปัญญา
Post Date 4/12/2566
Read (311)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกติดตั้งถังดับเพลิงภายในสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2566
Read (226)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเวียงป่าเป้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2566
Read (183)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในพื้นที่...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2566
Read (185)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามโครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2566
Read (188)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายคำรณ คำก่ำ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า นำโดย คุณนายอภิวรรณ ขุนเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้พิการ หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้ว จำนวน 1 ราย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2566
Read (134)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้วภูเบศร์ คำโล พร้อมด้วย เลขานุการนกยกฯ คำรณ คำก่ำ และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า นำโดย คุณนายอภิวรรณ ขุนเพชร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ จำนวน 3 ราย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 17/11/2566
Read (185)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกเทศมนตรี นายโสภณ วงศ์รักษาศิลป์ พร้อมด้วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า ตามโครงการ "อิ่มบุญ แก้จน เพื่อคนเวียงป่าเป้า" ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 โดยมอบของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว จำนวน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 9/11/2566
Read (258)

จำนวนข่าวทั้งหมด 229 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 263ip
เดือนนี้ 4047ip
ปีนี้ 44722ip
ทั้งหมด 273395ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator