เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 202 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า

วันที่ 19 กันยยน 2566 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่างิ้ว เพื่อรายงานผลการปฏิบติงานและการใช้จ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2566โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เป็นประธาน...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 19/9/2566
Read (14)

วันที่ 14 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว จัดอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 18/9/2566
Read (16)

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 18/9/2566
Read (19)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัยหายาเสพติด To be number one ฯ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 14/9/2566
Read (28)

วันที่ 6 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปางิ้ว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 7/9/2566
Read (25)

วันที่ 5 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปางิ้ว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/9/2566
Read (43)

วันที่ 2 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานข้อบังคับใหม่ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ณ รพ.พาน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/9/2566
Read (30)

วันที่ 2 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานข้อบังคับใหม่ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลพาน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/9/2566
Read (37)

วันที่ 4 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่างิ้วดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/9/2566
Read (49)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวุฒิพงศ์ ศรีไชย ปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า รับผิดชอบพื้นที่ตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า และเทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดยนายโสภณ วงศ์รักษาศิลป์ และภูเบศร์ คำโล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปางิ้ว ออกเตรียมเยี่ยมโครงก...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 31/8/2566
Read (49)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างทางระบายน้ำบริเวณโดยรอบภายในวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 30/8/2566
Read (53)

ตลอดเดือนสิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/8/2566
Read (107)

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ รายนายติ๊บ บัวลอย ราษฎรหมู่ที่ 11 บ้านขุนเมืองงาม ตามโครงการ กาชาดรวมใจสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/8/2566
Read (103)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/8/2566
Read (128)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ดำเนินการตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะทางเชื่อมระหว่าง บ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 - บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/8/2566
Read (127)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดยท่านเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ออกตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ บริเวณถนนทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 15...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/8/2566
Read (164)

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 10/8/2566
Read (211)

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ออกรับชำระภาษีตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 7/8/2566
Read (201)

Kick Off หมู่ที่ 2 บ้านป่าสัก ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 4/8/2566
Read (147)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ออกรับชำระภาษีตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2566 หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 11/7/2566
Read (193)

จำนวนข่าวทั้งหมด 202 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 245ip
เดือนนี้ 12580ip
ปีนี้ 71381ip
ทั้งหมด 178589ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator