เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 15 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง หารือและแจ้งแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และประชุมชี้แจงการเตรียมดำเนินการตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 5/5/2565
Read (485)

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 14/3/2565
Read (484)

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 10/3/2565
Read (399)

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้วทั้ง 5 แห่ง...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 7/3/2565
Read (421)

แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 7/3/2565
Read (435)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 4/3/2565
Read (444)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักได้จัดการประชุมร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางป้องกันโรคมือ เท้าปาก โรคไข้เลือดออก และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 4/3/2565
Read (427)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 4/3/2565
Read (450)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 4/3/2565
Read (420)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 3/3/2565
Read (469)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำจัดประชุมร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 3/3/2565
Read (462)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯและผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 3/3/2565
Read (481)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้วประชุมคณะกรรมการศูนย์ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการรับ – ส่งเด็กและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)และ แจ้งแนวทางการรับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 3/3/2565
Read (619)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการรับ – ส่งเด็กและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)และพิจารณาการร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 3/3/2565
Read (501)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 11/5/2564
Read (497)

จำนวนข่าวทั้งหมด 15 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.229.119.176
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 115ip
เดือนนี้ 1180ip
ปีนี้ 83401ip
ทั้งหมด 101187ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator