เทศบาลตำบลป่างิ้ว

ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2567

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
o1
โครงสร้างองค์กร
o2
ข้อมูลผู้บริหาร
o3
อำนาจหน้าที่
o4
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
o5
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
o6
Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ
ข้อมูล
o7
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ
ข้อมูล
o10
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อ
ข้อมูล
o11
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13
E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ
ข้อมูล
o14
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
o18
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21
การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o22
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o25
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ
ข้อมูล
o26
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o30
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
o34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 34ip
วันนี้ 263ip
เดือนนี้ 4047ip
ปีนี้ 44722ip
ทั้งหมด 273395ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator