เทศบาลตำบลป่างิ้ว

ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
o1
โครงสร้างองค์กร
"
โครงสร้างส่วนราชการ
o2
ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
"
ข้อมูลผู้บริหาร (สมาชิกสภาเทศบาล
"
ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
"
ข้อมูลผู้บริหาร(ปลัดเทศบาล)
o3
อำนาจหน้าที่
o4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
"
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
"
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประกอบด้วย 6 ด้าน
o5
ข้อมูลการติดต่อ
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
o7
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
o8
Q&A
o9
Social Network
o10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
"
ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
"
ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
"
ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ
ข้อมูล
o11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
"
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
o12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
"
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2565 รอบ 6 เดือน เม.ย. 65 - ก.ย.65
"
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ2566
o13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ
ข้อมูล
o14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ
ข้อมูล
o15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
"
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
"
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
"
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
"
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
"
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
"
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ต.ค.65 - มี.ค. 66
o17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
"
รายงานผลการสำรวจวามพึงพอใจการให้บริการ
o18
E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออนไลน์
"
E-Service ระบบแจ้งซ๋อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
o23
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
"
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
"
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
"
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
"
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
"
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ
ข้อมูล
o31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
"
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
"
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
"
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
"
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
"
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
"
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
"
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
"
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
"
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ
ข้อมูล
o39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
"
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
"
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
"
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
"
การขับเคลื่อนจริยธรรม
"
การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
"
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 271ip
เดือนนี้ 4055ip
ปีนี้ 44730ip
ทั้งหมด 273403ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator