เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า
1.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2567
2.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2567
3.) รายงานผลการรับบริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารและรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
4.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2567
5.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2567
6.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2567
7.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2567
8.) รายงานผลการรับบริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารและรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
9.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
10.) รายงานผลการรับบริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารและรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
11.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
12.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
13.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
14.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2567
15.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2567
16.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2567
17.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2567
18.) รายงานผลการรับบริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารและรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
19.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
20.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2566
21.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
22.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
23.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
24.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2566
25.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
26.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน ธันวาคม 2566
27.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2566
28.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
29.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน พฤศจิกายน 2566
30.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
31.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน ตุลาคม 2566
32.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
33.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2566
34.) ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566
35.) รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566
36.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
37.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
38.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
39.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2566
40.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
41.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
42.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน 2566
43.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2566
44.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2566
45.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน กันยายน 2566
46.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กันยายน 2566
47.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน สิงหาคม 2566
48.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
49.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2566
50.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2566
51.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2566
52.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
53.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
54.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน สิงหาคม 2566
55.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
56.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน กรกฎาคม 2566
57.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มิถุนายน 2566
58.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
59.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2566
60.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มิถุนายน 2566
61.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
62.) ถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
63.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน พฤษภาคม 2566
64.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน เมษายน 2566
65.) รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
66.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
67.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566
68.) สถิติการให้บริการงานด้านสังคมสงเคราะห์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
69.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2566
70.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
71.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มีนาคม 2566
72.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน กุมภาพันธ์ 2566
73.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มกราคม 2566
74.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน ธันวาคม 2565
75.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน พฤศจิกายน 2565
76.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เเละรับรองสิ่งปลูกสร้างเดือน ตุลาคม 2565
77.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2566
78.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
79.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2566
80.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2566
81.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2565
82.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
83.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนตุลาคม 2565
84.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
85.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
86.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
87.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กันยายน 2565
88.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
89.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
90.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
91.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
92.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2565
93.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565
94.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
95.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2565
96.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
97.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2565
98.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
99.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
100.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.230.154.90
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 240ip
เดือนนี้ 7516ip
ปีนี้ 58264ip
ทั้งหมด 286937ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator