เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
2.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน สิงหาคม 2566
3.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
4.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน กรกฎาคม 2566
5.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มิถุนายน 2566
6.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
7.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2566
8.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มิถุนายน 2566
9.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
10.) ถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
11.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน พฤษภาคม 2566
12.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน เมษายน 2566
13.) รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
14.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
15.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566
16.) สถิติการให้บริการงานด้านสังคมสงเคราะห์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
17.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2566
18.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
19.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มีนาคม 2566
20.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน กุมภาพันธ์ 2566
21.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มกราคม 2566
22.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน ธันวาคม 2565
23.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน พฤศจิกายน 2565
24.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เเละรับรองสิ่งปลูกสร้างเดือน ตุลาคม 2565
25.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2566
26.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
27.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2566
28.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2566
29.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2565
30.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
31.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนตุลาคม 2565
32.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
33.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
34.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
35.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กันยายน 2565
36.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
37.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
38.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
39.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
40.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2565
41.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565
42.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
43.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2565
44.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
45.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2565
46.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
47.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
48.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
49.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
50.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2565
51.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
52.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
53.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
54.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
55.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2565
56.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564
57.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
58.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564
59.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
60.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2566
61.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
62.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2566
63.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2565
64.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
65.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2565
66.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนตุลาคม 2564
67.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2564
68.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2565
69.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
70.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานสถานะประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
71.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนสิงหาคม 2564
72.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2564
73.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
74.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564
75.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564
76.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
77.) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 253ip
เดือนนี้ 12588ip
ปีนี้ 71389ip
ทั้งหมด 178597ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator