เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การติดตามผล การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ ปี2566
2.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566
3.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
4.) รายงานการประชุมและเอกสารที่มาความเสี่ยง
5.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
6.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
7.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2565
8.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
9.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
10.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
11.) ทบทวนกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565
12.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565
13.) รายงานการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
15.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
16.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
17.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
18.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
19.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
20.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
21.) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
22.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
23.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
24.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
25.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
26.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
27.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
28.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
29.) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
30.) แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.212.94.18
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 330ip
เดือนนี้ 1480ip
ปีนี้ 109297ip
ทั้งหมด 216505ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator