เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2567
2.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
3.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
4.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
5.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
6.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
7.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
8.) การติดตามผล การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ ปี2566
9.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566
10.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
11.) รายงานการประชุมและเอกสารที่มาความเสี่ยง
12.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
13.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
14.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2565
15.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
16.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
17.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
18.) ทบทวนกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565
19.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565
20.) รายงานการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
22.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
23.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
24.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
25.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
26.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
27.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
28.) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
29.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
30.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
31.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
32.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
33.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
34.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
35.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
36.) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
37.) แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 268ip
เดือนนี้ 4052ip
ปีนี้ 44727ip
ทั้งหมด 273400ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator