เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
2.) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566
4.) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5.) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
6.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
7.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (2560-2565)
8.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (2566-2570)
9.) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10.) รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
12.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
13.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
14.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
15.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
16.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตห้าปี(2560-2564)
17.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสีปี (2561-2564)
18.) แผนปฏิบัติการ 2560
19.) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่างิว พ.ศ.2564
20.) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
21.) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
22.) นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
23.) แนวทางการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
24.) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2564
25.) โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
26.) แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
27.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 250ip
เดือนนี้ 574ip
ปีนี้ 30022ip
ทั้งหมด 258695ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator