เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2.) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3.) คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.) คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
5.) คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
7.) เอกสารประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น BBL
8.) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
9.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
10.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
11.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์
12.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์(คำขอที่ยื่นผ่านระบบ Biz Portal)
13.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
14.) คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา
15.) คู่มือครู
16.) คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
17.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
18.) คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
19.) คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
20.) คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 263ip
เดือนนี้ 4047ip
ปีนี้ 44722ip
ทั้งหมด 273395ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator