เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การยื่นคำร้องขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
2.) การยื่นคำร้องขอทำบัตรคนพิการ
3.) การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
4.) การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5.) การรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6.) การรับชำระค่าภาษีป้าย
7.) การรับชำระค่าน้ำประปา
8.) การรับชำระค่าธรมเนียมขยะมูลฝอย
9.) การขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
10.) ระยะเวลารับเรื่องราวร้องทุกข์
11.) ระยะเวลาขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
12.) ระยะเวลาขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
13.) ระยะเวลาขอรับเบี้ยคนพิการ
14.) ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
15.) การช่วยเหลือสาธารณภัย
16.) การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
17.) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
18.) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
19.) การขออนุุญาตตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
20.) การขออนุญาตตั้งที่จำหน่ายสะสมอาหาร
21.) การขออนุญาตจำหน่ายที่หรือทางสาธารณะ
22.) การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
23.) การขออนุญาตใช้เสียง
24.) การขออนุญาตเก็บขนกำจัดสิ่งปฏิกูล
25.) การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
26.) การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
27.) การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการ
28.) การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
29.) การรับเงินจัดซื้อจัดจ้าง
30.) การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
31.) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
32.) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
33.) แผ่นพับขั้นตอนการให้บริการประชาชน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 269ip
เดือนนี้ 4053ip
ปีนี้ 44728ip
ทั้งหมด 273401ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator