เทศบาลตำบลป่างิ้ว

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา

การบริหารจัดการและการบริการที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ "ป่างิ้วตำบลแห่งการพัฒนา ประชาชนอยู่ดีมีสุข"

2. พันธกิจ

2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และวางระบบผังเมืองชุมชนรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การเกษตร และการท่องเที่ยว สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการสาธารณสุขที่ดี เสริมสร้างส่วนร่วมในการพัฒนานำไปสู่สังคมสงบสุข
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์

3.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานดี เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง มุ่งสู่เมืองน่าอยู่
3.2 ชุมชนมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได้ เสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างสมดุล
3.3 พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
3.4 อนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการสืบสานคงอยู่ต่อไป
3.5 บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.6 องค์กรมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี และทันต่อการเปลี่ยน แปลงของสังคมโลก

 


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.230.154.90
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 243ip
เดือนนี้ 7519ip
ปีนี้ 58267ip
ทั้งหมด 286940ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator