เทศบาลตำบลป่างิ้ว

วัดป่างิ้ว
ไหว้พระประจำปีเกิดปีจอ ไหว้พระตามปีเกิด ปีจอ ปีหมา
๑๑.ปีจอ (หมา)  หลวงพ่อวัดป่างิ้ว  วัดป่างิ้ว  จังหวัดเชียงราย
ประวัติหลวงพ่อวัดป่างิ้ว
ชั้นและชนิดของวัด
     วัดป่างิ้ว เป็นวัดราษฎร์
ที่ตั้ง/สังกัด
     วัดป่างิ้ว ตามเลขทะเบียนที่ ๓๐๑ ปัจจุบันคือ ๓๐๐ ตั้งอยู่ ณ ถนนสายหลัก เส้นทางสายพหลโยธิน เชียงใหม่-เชียงราย  หมู่ที่ ๑ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๗๐
     มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน น.ส.๓ ส.ค.๑
เลขที่ ๔๕๔-๔๕๕ ลักษณะพื้นที่ราบเรียบสี่เหลี่ยม มีอาณาเขตอุปจาร(ติดต่อ)ดังนี้
     ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๕ วา ๓ ศอก จรดถนนพหลโยธิน
     ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดที่ดิน นายแก่น  โกฏิ์จันทร์
     ทิศเหนือ  มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดทางเข้าหมู่บ้านป่างิ้ว-ฮ่างต่ำ
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
     ทิศใต้  มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดลำเหมือง
     วัดป่างิ้วสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๑
ที่ธรณีสงฆ์
     วัดป่างิ้ว มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา (ไม่รวมที่ดินที่ตั้งวัดดังกล่าวมา) ตามโฉนดที่ดิน น.ส.๓
ส.ค.๑ เลขที่ ๔๕๖-๔๙๔๗-๔๙๔๑ เป็นพื้นที่ราบเรียบ มีหมู่บ้านและถนนล้อมรอบทั้ง ๔ ทิศ ตั้งอยู่ ณ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
ประวัติผู้สร้างวัด
     เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว มี ๓ ตระกูลใหญ่ เป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างวัดป่างิ้วขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยนั้น ๓ ตระกูลใหญ่คือ
๑. ตระกูล  พญาผาบ ได้แก่  ผาบมณี, ผาบเต๋จ๊ะ, และ ผาบสุวรรณ
๒. ตระกูล พญาขันธ์ ได้แก่ ตระกูล ธนะชัยขันธ์
๓. ตระกูล ท้าวเสมอใจ ได้แก่ ตระกูล ใจเสมอ
      ทั้ง ๓ ตระกูลได้อพยพมาจากเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริวาร ได้มาตั้งถิ่นฐานทำการบุกเบิกก่อสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านป่างิ้ว
      ทั้ง ๓ ตระกูลมีความผูกพันกันมา  เป็นเวลาช้านาน เคยได้อยู่ด้วยกัน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างกันมาโดยตลอด กอปรกับทั้ง ๓ ตระกูลนี้
เป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และเคร่งครัดในความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมมือ        ร่วมแรงร่วมใจกันบุกเบิกก่อสร้างวัดป่างิ้วขึ้น  เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ    และเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธสาสนา
อย่างมากมายมหาศาลเหลือที่จะพรรณนา  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
     นับได้ว่าท่านเหล่านั้นได้สร้างคุณงามความดีเป็นคุณูปการฝากไว้  ในโลกนี้ ในพระพุทธศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงตลอดกาลนาน  
     ต่อมาประมาณ ๑๕๐ ปี    มีอุบาสกยานะ     (ทิดยานะ หรือ หนานยานะ)     ได้มีกุศลเจตนาศรัทธาอันแรงกล้าในบวรพระพุทธศาสนา     ได้เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดป่างิ้ว ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม    ขึ้นมาใหม่เรื่อยมา
 และมีการพัฒนาดูแลจากเจ้าอาวาสวัดลำดับที่ ๒ เรื่อยมาจนถึงลำดับที่  ๑๙  ถึงยุคสมัยของพระเดชพระคุณ  พระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินฺโท)  ได้เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ และจัดซื้อที่ดินขยายที่ดินของวัด ซึ่งเป็นศาสนสมบัติ ของวัดป่างิ้วจนถึงปัจจุบันนี้ 
วัดป่างิ้ว แม้ว่าจะเป็นวัดธรรมดาชนิดสามัญ (วัดราษฎร์) ได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวสู่ยุคทองตั้งแต่ ปี   ๒๕๑๕   โดยพระเดชพระคุณ พระครูพิศาลนครกิจ           เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เจ้าอาวาสวัดเฟือยไฮ  พร้อมทั้งคณะกรรมการของวัด
ได้ไปนิมนต์ พระมหาทรัพย์  นรินฺโท (ปัจจุบันคือ พระสุนทรปริยัติวิกรม)  ให้มาบุกเบิกพัฒนานำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด  ทั้งด้านการพัฒนาศาสนาบุคคล ด้วยการจัดตั้งสำนักเรียนวัดป่างิ้ว   เปิดการศึกษาทั้งแผนกธรรมและบาลี  
 เปิดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำหรับเยาวชนทั่วไป และเปิดโรงเรียนอนุบาลของวัดป่างิ้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษาภาษาบาลีทั่วประเทศต้องรู้จักสำนักเรียนวัดป่างิ้วเป็นอย่างดี   เนื่องจากได้ผลิตนักปราชญ์   ราชบัณฑิต 
 และมหาเปรียญมากมาย จนได้รับรางวัลประเภท “สำนักเรียนดีเด่น”
     จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖  และมีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบบั้นปลายชีวิตของเจ้าสำนักเรียน จนถึงปัจจุบัน


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 53ip
วันนี้ 242ip
เดือนนี้ 12577ip
ปีนี้ 71378ip
ทั้งหมด 178586ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator