เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ข้อมูลเผยแพร่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
  คำสั่งกำหนดและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
  คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  คู่มือการร้องเรียนการทุจริต / ร้องเรียน /ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  งานตรวจสอบภายใน
  ผังขั้นตอนการให้บริการ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการประเมินความเสียงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
  สถานะการคลังเทศบาลตำบลป่างิ้ว
  สถิติการให้บริการ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  เทศบัญญัติและงบประมาณ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
  แผนงาน โครงการ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-Plan)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบเลือกตั้ง
  ระบบฝากข่าวอปท.
  ระบบบันทึกบัญชี (E-Laas)
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาท้องถิ่น
  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบEmail สารบรรณกลาง
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ระบบฐานข้อมูลกลาง (INFO)
  สถ.ชวนเที่ยว
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
  ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย
  ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา จ.เชียงราย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของอปท.
 

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลป่างิ้ว


 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล (สายงานผู้บริหาร)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางพิตรพิชชา สิงห์พลับ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ Post Date 1/10/2564 Read (88)

ซ่อมไฟ วันที่ 23/11/2564...

กองช่าง โดย นางสา​วลัดดาวัลย์​ ปันสุข เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ Post Date 23/11/2564 Read (6)

ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 19/11/2564 Read (24)

ซ่อมไฟ วันที่ 18/11/2564...

กองช่าง โดย นางสา​วลัดดาวัลย์​ ปันสุข เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ Post Date 18/11/2564 Read (5)

ซ่อมไฟ วันที่ 12/11/2564...

กองช่าง โดย นางสา​วลัดดาวัลย์​ ปันสุข เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ Post Date 12/11/2564 Read (7)

กองช่าง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ร่วมกันระวังชี้แนวเขตรางวัดที่วัดทาง และเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5...

กองช่าง โดย นางสา​วลัดดาวัลย์​ ปันสุข เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ Post Date 12/11/2564 Read (6)

จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.ปานรดา วงศ์สมุทร พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 11/11/2564 Read (34)

ซ่อมไฟ วันที่ 10/11/2564...

กองช่าง โดย นางสา​วลัดดาวัลย์​ ปันสุข เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ Post Date 10/11/2564 Read (34)

ซ่อมไฟ วันที่ 5/11/2564...

กองช่าง โดย นางสา​วลัดดาวัลย์​ ปันสุข เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ Post Date 5/11/2564 Read (30)

ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 3/11/2564 Read (29)

สำรวจจุดBM โครงการขุดลอกแม่น้ำลาว หมู่9...

กองช่าง โดย นางสา​วลัดดาวัลย์​ ปันสุข เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ Post Date 1/11/2564 Read (27)

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 29/10/2564 Read (29)

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 15/11/2564 Read (28)

 
ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบลี หมู่ที่ 9 จำนวน 200,000 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 3/11/2564 Read (32)

 
ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการต่อเติมโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรหน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านฮ่างต่ำเหนือ หมู่ที่ 12 จำนวน 114,000 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 3/11/2564 Read (31)

 
ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันทราย จำนวนเงิน 200,000.00 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 2/11/2564 Read (29)

 
ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชร.2085 บ้านสันหลวง-บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 จำนวนเงิน 328,000.00 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 29/10/2564 Read (82)

 
ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15 จำนวนเงิน 200,000 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 19/10/2564 Read (62)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 19/10/2564 Read (59)

 
ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 200,000 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 19/10/2564 Read (66)

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางเพ็ญนภา ตาลน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว
สายด่วนนายกฯ
081-7653434

นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
061-3013003

นายเปรม แก้วดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สายด่วน

แนะนำสภาเทศบาล
ดูทั้งหมด
 

นายไชยนรินทร์ เรือนหล้า
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหม้อ หมู่. 6


สายด่วน
0898522379

แนะนำผู้นำชุมชน
ดูทั้งหมด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยมะเกลี้ยงปางไคร้

แนะนำวิสาหกิจชุมชน
ดูทั้งหมด

วัดป่างิ้ว

แนะนำสถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
54.158.251.104
ออนไลน์ 46ip
วันนี้ 404ip
เดือนนี้ 6011ip
ปีนี้ 8320ip
ทั้งหมด 8320ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator